Odpady z azbestu

Odpady z azbestu

Užitečné informace:

Požadavky na nakládání s azbestem v Evropské unii:

 Směrnice  Rady 87/217/EEC (88.9 kB, Adobe Acrobat dokument) o předcházení a snižování znečištění životního prostředí azbestem

 Směrnice Komise 1999/77/ES (452.6 kB, Adobe Acrobat dokument), kterou se pošesté přizpůsobuje technickému pokroku příloha I. Směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (azbest)

 Směrnice Rady 1999/31/ES (548.5 kB, Adobe Acrobat dokument) o skládkách odpadů

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/18/ES (473.7 kB, Adobe Acrobat dokument), kterou se mění směrnice Rady 83/477/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci

 Rozhodnutí Rady 2003/33/ES (589 kB, Adobe Acrobat dokument),kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky podle článku 16 a přílohy II směrnice 1999/31/ES

 Praktická příručka (5.5 MB, Adobe Acrobat dokument) o osvědčených postupech pro prevenci a minimalizaci rizik azbestu při práci (potencionálně) zahrnující kontakt s azbestem: pro zaměstnavatele, zaměstnance a inspektory práce (Příručka vydaná Výborem vrchních inspektorů práce (Senior Labour Inspectors Committee, SLIC))

 Tisková zpráva International Labour Organization (ILO) (17.1 kB, Adobe Acrobat dokument) Nová opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s azbestem. V textu této tiskové zprávy je uveden také odkaz na plný text  Úmluvy o azbestu C162  z roku 1986.

 Azbest je velmi nebezpečný - prevence expozice. (50.4 kB, Adobe Acrobat dokument) EU zahájila kampaň o azbestu v září 2006.

Požadavky na nakládání s azbestem v České republice:

Ochrana životního prostředí

 Zákon  č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhláška č. 294/2005 Sb. (62.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Metodický návod (169.4 kB, Adobe Acrobat dokument) odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi

 Metodický pokyn (Věstník MŽP č. 9/2003) (342.8 kB, Adobe Acrobat dokument) odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb

Azbest je uveden na seznamu látek ohlašovaných do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) 


Ochrana zdraví

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci s azbestem - pod dohledem orgánů ochrany zdraví, např. Hygienická stanice hlavního města Prahy 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a související předpisy. (104 kB, Adobe Acrobat dokument)


 
Mapa webu CeHO | Tisknout stránku | Správa webu