POPs

POPs

Nakládání s POPs a odpady POPs (perzistentní organické znečišťující látky)

Perzistentní organické znečišťující látky (POPs) mají toxické vlastnosti, jsou těžko odbouratelné, shromažďují se v organismech i v zemských a vodních ekosystémech. Nejčastěji se používají jako herbicidy, pesticidy, fungicidy, případně jako sloučeniny k chemické výrobě.

Ve  Stockholmské úmluvě (207 kB, Adobe Acrobat dokument), která požaduje úpravy výroby (zamýšlené i nezamýšlené), použití, dovozu a vývozu těchto látek, je vyjmenováno dvanáct základních POPs: aldrin, dieldrin, chlordan, DDT, endrin, mirex, toxafen, heptachlor, hexachlorbenzen, polychlorované bifenyly, polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany.

Česká republika podepsala Stockholmskou úmluvu 23. května 2001 a ratifikovala ji 6. srpna 2002. Národní implementační plán Stockholmské úmluvy vypracovaný RECETOX-TOCOEN Brno je možné nalézt zde .

Stockholmská úmluva vstoupila v platnost 17. května 2004.

Od roku 2004 byly do příloh Stockholmské úmluvy zapsány další látky: alfa a beta hexachlorcyklohexany, lindan, chlordekon, hexabrombifenyl, komerční oktabromdifenylether a pentabromdifenylether, pentachlorbenzen a perfluorooktansulfonát (PFOS), technický endosulfan a jeho izomery.

O zapsání dalších chemikálií se uvažuje. Mělo by se jednat například o  hexabromcyklododekan, chlorované naftaleny, chlorované parafíny s krátkým řetězcem, hexachlorbutadien nebo pentachlorfenol.

Nakládání s odpady s obsahem POPs se v České republice řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 850/2004 o POPs.

Užitečné informace:

  • Od května roku 2004 platí  nařízení  Evropského parlamentu a Rady č. 850/2004 (528 kB, Adobe Acrobat dokument) o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS (nařízení č. 850/2004 o POPs), které je přímo účinné a závazné v celém rozsahu.
  • V letech 2006 a 2007 byly stanoveny koncentrační limity pro obsah POPs v odpadech:

            Minimální koncentrace POPs v odpadech (53.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

            Maximální koncentrace POPs v odpadech (62.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

  • V roce 2007 také došlo  nařízením  Komise (ES) č. 323/2007 (44.8 kB, Adobe Acrobat dokument) k doplnění přílohy V ve vztahu k postupům předběžné úpravy před trvalým ukládáním odpadů.
 
Mapa webu CeHO | Tisknout stránku | Správa webu