//

Stavební a demoliční odpady

Toky využitelných odpadů a návrh hodnocení výrobků z odpadů

Problematika stavebních a demoličních odpadů

Stavební a demoliční odpady (SDO) představují asi čtvrtinu až třetinu produkce všech odpadů, a to jak v ČR, tak i v ostatních zemích EU. Zároveň to jsou odpady s vysokým potenciálem opětovného použití a recyklace, a to jak samotných, tak ve směsích. Absence předpisů se stanovenými kvalitativními parametry, které by zahrnovaly vlivy využívání SDO na životní prostředí, byly podnětem pro rozsáhlé výzkumné činnosti. V rámci výzkumného záměru „Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany ŽP a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)“ MZP0002071102 (2005-2011) byly vytipovány toky využitelných odpadů, zjišťovány jejich charakteristické vlastnosti a potenciální působení na životní prostředí.

V roce 2009 byl připraven technický podklad pro Návrh hodnocení, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy stavebního a demoličního odpadu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, zejména čl. 6 uvedené směrnice. Tento návrh hodnocení výrobků z odpadů vychází z výsledků výzkumu, kdy byly analyzovány a hodnoceny různé typy odpadních materiálů (stavební a demoliční materiály, rekultivační materiály, odpady z výroby tepla, výrobky z jemných anorganických hmot apod.)

Navržené hodnocení:

A) Zkoušení odpadních materiálů

Stanovení předepsaných ukazatelů ve vodném výluhu

Výrobek z odpadu – zrnitý odpadní materiál:

ČSN EN 12457-4 Charakterizace odpadů – Vyluhování – Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti zrnitých odpadů a kalů – Část 4: Jednostupňová vsádková zkouška při poměru kapalné a pevné fáze 10 l/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm
- postup vyluhovací zkoušky pro jemné materiály typu popílek, škvára, struska, jemný stavební a demoliční odpad apod.

ČSN EN 1744-3 Zkoušení chemických vlastností kameniva – Část 3: Příprava výluhů loužením kameniva
- postup vyluhovací zkoušky pro hrubý stavební a demoliční odpad, případně strusku apod. – zrnitost 16/32 mm.

Výrobek se zabudovaným odpadem – monolitický tvar:

EA NEN 7375 Výluhové charakteristiky tvarových nebo monolitických stavebních a odpadových materiálů. Stanovení vyluhovatelnosti anorganických složek difuzním testem

Stanovení předepsaných ukazatelů v sušině odpadních materiálů

B) Hodnocení

Hodnocení výrobků z odpadů podle jednotlivých kvalitativních tříd (pro zrnitý odpadový materiál) bylo navrženo podle limitů Směrnice pro recyklované stavební materiály (Rakouský svaz pro recyklaci stavebního materiálu, Svaz pro ochranu jakosti recyklovaných stavebních materiálů), které byly upraveny na podmínky v České republice.

C) Navržené oblasti použití

Ekologicko-technické oblasti použití

Forma použitíHydrogeologicky méně citlivé prostředíHydrogeologicky citlivé prostředí
V nestmelené formě s krycí (ochrannou) vrstvou                  Kvalitativní třída B       Kvalitativní třída A         
V nestmelené formě bez krycí (ochranné) vrstvy Kvalitativní třída A   Kvalitativní třída A+  
V nestmelené formě jako plnivo (příměs)             Kvalitativní třída B          Kvalitativní třída B         

Pro jednotlivé kvalitativní třídy byly navrženy příslušné limitní hodnoty ukazatelů pro výluhy a stanovení v sušině

V rámci výzkumného záměru byla zpracována i studie Popis praxe těžby nerostů, která rozpracovává možnosti náhrady neobnovitelných zdrojů surovin využívaných ve stavebnictví upravenými SDO, včetně návrhů legislativních úprav.