//

Skládky odpadů

V rámci výzkumného záměru „Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany ŽP a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)“ MZP0002071102 byly od roku 2007 do roku 2009 ve VÚV T.G.M. vydány tři díly publikace s názvem „Atlas zařízení pro nakládání s odpady“

První díl atlasu je věnovaný skládkám nebezpečných odpadů a vyšel již v roce 2007.

V roce 2008 byl vydán druhý díl atlasu obsahující skládky, které mají povolení ukládat ostatní odpady.

V roce 2009 byl dokončen poslední díl, který je zaměřený na skládky inertních odpadů a také spalovny komunálních odpadů a nebezpečných odpadů.

Ve všech dílech jsou znázorněny ortofotosnímky skládkových zařízení a spaloven odpadů nacházejících se na území České republiky se základními informacemi o těchto zařízeních.

Od 16. července 2009 mohou být provozovány pouze skládky, které jsou plně v souladu s legislativou Evropské unie (směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů a rozhodnutí Rady 2003/33/ES, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky). Provoz skládek, které nesplňovaly požadavky na technické zabezpečení zavedené touto novou přísnější legislativou EU, byl k tomuto datu ukončen. V důsledku toho došlo ke snížení počtu skládek na území ČR.

V roce 2010 proběhla aktualizace všech tří dílů Atlasu zařízení pro nakládání s odpady, aby byly všechny údaje v souladu se skutečností.

Užitečné informace:

Seznam provozovaných skládek v ČR (stav k 30.8.2010) (0,42 MB, Adobe Acrobat dokument)
Atlas zařízení pro nakládání s odpady – 1. díl Skládky nebezpečných odpadů (3,1 MB, Adobe Acrobat dokument)
Atlas zařízení pro nakládání s odpady – 2. díl Skládky ostatních odpadů (15,7 MB, Adobe Acrobat dokument)
Atlas zařízení pro nakládání s odpady – 3. díl Skládky inertních odpadů a spalovny odpadů (8,9 MB, Adobe Acrobat dokument)