//

Autovraky

Upozornění pro všechny, kteří využívali informace ze souboru Přehled provozovatelů zařízení oprávněných vydávat potvrzení o převzetí autovraků

Dovolujeme si Vás upozornit, že Centrum pro hospodaření s odpady dnem 31. prosince 2007 ukončilo odbornou podporu Ministerstva životního prostředí v oblasti autovraků. Agenda byla předána Odboru odpadů MŽP. Další aktualizace souhrnného přehledu, které za celou ČR prováděli od roku 2004 pracovníci CeHO, zajišťuje:

  • Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů, prostřednictvím
  • CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY AUTOVRAKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která byla vydána 23.4.2004 pod č. 188/2004 Sb., implementovala povinnosti dané směrnicí Evropského Parlamentu a Rady č. 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životnosti z 18.9.2000.

Novelizace zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech postupně od roku 2004 upravovaly znění zákona v dílu 7-Autovraky. Z tohoto důvodu je nutné vždy pracovat s platným znění zákona v danou dobu.

V září 2008 byla vydána nová samostatná vyhláška, která upravuje nakládání s autovraky, a to  vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky).

Současně s touto vyhláškou byla přijata i novela vyhlášky č. 383/2001 Sb. jako  vyhláška č. 351/2008 Sb. V této vyhlášce byly zrušeny povinnosti vztahující se k nakládání s autovraky (přijaté novelou č. 41/2005 Sb.).

Novela vyhlášky č. 352/2008 Sb. byla vydána 25. února 2010 jako  vyhláška č. 54/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky).

Přijetím novely zákona o odpadech č. 188/2004 Sb. vznikla nová povinnost pro majitele motorových vozidel, kteří chtějí své vozidlo vyřadit trvale z registru vozidel (zákon č. 56/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění). K běžným dokladům, jako je žádost o trvalé vyřazení vozidla z registru, doklad totožnosti (u právnických osob živnostenský list nebo výpis z OR), technický průkaz vozidla (TP), osvědčení o registraci vozidla (ORV) a tabulkám s přidělenou registrační značkou (SPZ), musí majitel předložit ještě "Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“. Vzor potvrzení je uveden v Příloze č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb. Toto potvrzení mohou vydávat pouze subjekty, které mají platné povolení vydané Rozhodnutím OŽP KÚ (Odborem životního prostředí Krajského úřadu) pro nakládání s autovraky.

Je nutné zdůraznit, že toto potvrzení musí předkládat majitelé motorových vozidel všech kategorií.

Užitečné informace:

Aktualizaci přehledu oprávněných zpracovatelů autovraků zajišťuje od 1. 1. 2008 Odbor odpadů MŽP prostřednictvím CENIA - České informační agentury životního prostředí.

Informace o online informačním systému pro evidenci autovraků naleznete na internetových stránkách CENIA .

Přehled oprávněných zpracovatelů autovraků v ČR včetně dalších informací o problematice autovraků naleznete na internetových stránkách MŽP .

Jestliže se stane, že v přehledu nenajdete některá ze zařízení, která mají vydáno povolení podle § 14 odst. (1) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, pro sběr, výkup nebo zpracování autovraků, obraťte se na pracovníky odborů životního prostředí jednotlivých krajských úřadů.

Zařízení oprávněná k převzetí autovraků v zahraničí

Přehled vydaných právních předpisů EU k problematice autovraků