//

Stanovení kyselinové neutralizační kapacity

Byl připraven návrh Sdělení pro stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných vzorcích. Současně byly ve sledovaných vzorcích stanoveny organické sloučeniny, jejichž koncentrace by měly být při jejich ukládání na skládku limitována (PAU, PCB, EOX, uhlovodíky C10 - C40). Byly zjišťovány závislosti těchto koncentrací na obsahu DOC a TOC, aby bylo možno konkretizovat původ organického uhlíku v odpadech. Tato závislost nebyla prokázána.